Subskrypcja

Wybrane losowo
bezsz.jpg

Ozdoby choinkowe

Cena:35.00PLN
Newsy
Ostatni produkt
babka 21 2.jpg

Forma na babkę

Cena:26.00PLN
Odwiedziny

Regulamin

 

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.         Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego garncarstwo-wadowice.pl.
Sklep prowadzi Joanna Mika-Żarów, prowadząca działalność pod firmą
GARNCARSTWO-pracownia ceraMikowa Joanna Mika-Żarów, z siedzibą 34-100 Wadowice, ul. Batorego 6, NIP 5512539420, Regon: 123129307, zarejestrowaną w CEIDG, zwany dalej Sprzedawcą.

 

2.         Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

 

a.         adres poczty elektronicznej: garncarstwo@poczta.fm;
b.         pod numerem telefonu:+48 888 942 900.

 

3.         Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej garncarstwo-wadowice.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. 

 

§ 2 Definicje

 

1.         Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego
2.         Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3.         Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
4.         Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
5.         Regulamin – niniejszy dokument;
6.         Wyrób – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
7.         Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
8.         Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
9.         Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Wyrobów.
10.      
Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

§ 3 Składanie zamówień

 

1.         Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 

2.         Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

3.         Zamówienia można składać w następujący sposób:

 

- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.garncarstwo-wadowice.pl

 

- mailowo na adres garncarstwo@poczta.fm

 

- telefonicznie na numer +48 888 942 900

 

4.         Złożenie wstępnego zamówienia następuje poprzez dodanie przez Klienta wybranego wyrobu do koszyka zakupowego.

 

5.         W celu sfinalizowania zamówienia Klient zobowiązany jest do uzupełnienia potrzebnych danych: między innymi wyboru sposobu płatności, dostawy, a także do zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia wiążącego się z obowiązkiem zapłaty, wybranie odpowiedniego przycisku („Wyślij zamówienie”), którym Klient potwierdzi zamówienie oraz świadomość, że jest zobowiązany do zapłaty.

 

6.         Po dokonaniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail:

 

a.         automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia,

 

b.         potwierdzenie zamówienia przesłane przez Sprzedającego, które zawiera: informację, czy wyrób jest aktualnie dostępny, dane do przelewu oraz koszt wysyłki.

 

7.         Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia jest liczony od momentu:

 

a.         w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu określonej kwoty pieniężnej na rachunku bankowym Sprzedającego lub zmianie statusu zamówienia na „ W realizacji”.

 

b.         w przypadku, zamówień płatnych przy odbiorze - po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta lub zmianie statusu zamówienia na „ W realizacji”.

 

8.         Realizacja zamówienia uzależniona jest od dostępności wyrobów w magazynie. W przypadku niedostępności Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma prawo podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

9.         Zamówienie wyrobów oznaczonych statusem "Na zamówienie" wiąże się z wydłużeniem czasu realizacji zamówienia do min.10-14 dni, a o przybliżonym czasie realizacji Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.

 

§ 4 Płatności

 

1.         Sprzedający korzysta ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 113 ustawy o VAT.
2.         Sprzedający prowadzi ewidencję sprzedaży. Na życzenie klienta może być wystawiona faktura (należy podać taką informację w komentarzu do zamówienie lub mailu).

3.         Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ) lub przelewem na konto bankowe sklepu
Nr konta: 21 1160 2202 0000 0002 6229 4246
Bank Millennium S.A.
(podane w mailu z potwierdzeniem zamówienia) lub gotówką przy odbiorze osobistym.

 

4.         Płatność przelewem za zamówienie powinna nastąpić nie później niż 3 dni robocze od momentu otrzymania maila z potwierdzeniem zamówienia oraz otrzymania danych do przelewu.

 

§ 5 Koszty i termin wysyłki

 

1.         Przesyłka wysyłana jest pod adres:

 

- wskazany w formularzu zamówienia

 

- podany w mailu

 

- podany podczas składania zamówienia telefonicznie.

 

2.         Wysyłka tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Paczka+ Czas dostawy 2-3 dni robocze lub InPost wysyłka z paczkomatu do paczkomatu lub na adres.

 

3.         Wysyłka powinna nastąpić nie później niż 72 godziny od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia (nie dotyczy wyrobów „Na zamówienie”).

 

4.         W przypadku produktów oznaczonych statusem "Na zamówienie" czas realizacji może wynosić minimum 10-14 dni.

 

5.         Koszty przesyłki pokrywa Klient

 

6.         Klient decyduje o rodzaju przesyłki: z opcją Ostrożnie lub Zwykła lub wysyłka paczkomatem.

 

7.         Ostateczna cena przesyłki z większą ilością wyrobów uzależniona jest od wagi paczki (jeżeli przekracza 5kg Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową). Dotyczy zamówień hurtowych.

 

§ 6 Wyroby

 

1.         Każdy wyrób oferowany w sklepie jest wytwarzany ręcznie.

 

2.         Nie ma wyrobów identycznych.

 

3.         Wyrób może  różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

 

4.         Status wyrobu może różnić się od podanego na stronie, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

 

5.         Status wyrobu ulega zmianie po przyjęciu zamówienia do realizacji lub sprawdzeniu faktycznego stanu magazynowego.

 

§ 7 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

1.         Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

2.         Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

3.         Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Wyrobu.

 

4.         Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

5.         Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Wyrób wytworzony według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

6.         W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Wyrób należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 

7.         Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

 

8.         Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Wyrobu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

9.         Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu Wyrobu.

 

§ 8 Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 

1.         Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Wyrób bez wad.

 

2.         Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

 

3.         Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres GARNCARSTWO-pracownia ceraMikowa Joanna Mika-Żarów, 34-100 Wadowice, ul. Batorego 6,, na adres poczty elektronicznej: garncarstwo@poczta.fm, numer telefonu:+48 888 942 900

 

4.         Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Wyrób, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Wyrób należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

 

5.         Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

6.         W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

§ 9 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.         Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

a.         jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
b.         jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
c.         może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
d.         złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1.         Wszystkie udostępnione przez klienta dane podlegają ochronie danych osobowych i służą jedynie do realizacji zamówienia.

 

2.         Administratorem danych osobowych, które służą wyłącznie do realizacji zamówienia jest Garncarstwo- pracownia ceraMikowa Joanna Mika-Żarów, siedziba ul. Batorego 6, 34-100 Wadowice.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

1.         Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 

2.         Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

3.         Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

4.         Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

5.         W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

6.         O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Regulamin, zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie

 

Data opublikowania regulaminu 02.01.2021r.

 

z późniejszymi zmianami